Associa’t

ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE

Requisits

D’acord amb l’article 5 dels estatuts de “Fòrum d’Advocacia de la Generalitat”, per formar-ne part s’ha de complir amb els requisits següents:

  1. a) Haver ingressat al Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya, qualsevol que sigui la situació administrativa en què la persona sol·licitant es trobi en el moment de presentar la seva sol·licitud – excepte en els supòsits de sanció disciplinària de separació del servei que tingui caràcter ferm o d’haver estat condemnat per sentència ferma a la pena principal o accessòria d’inhabilitació absoluta o especial per a càrrec públic – o bé ocupar en propietat una plaça a extingir de Lletrat del Gabinet Jurídic, en la que es presta servei a l’àmbit del contenciós.
  2. b) Lliurar a la junta directiva una sol·licitud d’ingrés, segons el formulari que es posa a disposició de les persones interessades via web. En aquesta sol·licitud, amb el redactat a l’efecte elaborat per la junta directiva, ha de figurar el compromís que assumeix el sol·licitant de complir amb el contingut dels estatuts i especialment de respectar i seguir els principis que consten al seu article 2.
  3. c) La junta directiva ha de verificar el compliment per la persona sol·licitant dels requisits establerts en aquests estatuts, i el relatiu a la seva assumpció dels compromisos indicats a la lletra b) anterior. La junta directiva, a partir de la data de la reunió en la que s’adopti la decisió corresponent, comunicarà aquesta a la persona sol·licitant.
  4. d) Des de la comunicació de l’admissió, la persona interessada compta amb un mes per fer efectiva la quota d’entrada. Un cop “Fòrum d’Advocacia de la Generalitat” tingui constància del seu abonament, la data en la que hagi estat efectuada constarà com a data d’admissió. A partir d’aquest moment la persona admesa adquireix tots els drets i els deures que li pertoquen com a membre de “Fòrum d’Advocacia de la Generalitat”.
  5. e) Pel que fa a l’acceptació de l’afiliació dels membres singulars, la junta directiva ha de verificar els requisits i seguir el procediment establerts a l’article 6.
  6. f) Hi haurà un llibre de registre on han de constar les altes i les baixes de les persones afiliades.

A part, hi cap en determinats casos poder adquirir la condició de membres singulars. Al respecte, l’article 6 dels estatuts estableix que poden afiliar-se també a “Fòrum d’Advocacia de la Generalitat”, en la condició de “membres singulars”, de manera excepcional, aquells funcionaris en actiu del Cos Superior de l’Administració de la Generalitat que siguin juristes en exercici a la destinació pública corresponent, amb un temps mínim d’exercici professional de 10 anys, i que per la seva trajectòria professional i/o acadèmica i pel seu compromís amb els valors i els principis de “Fòrum d’Advocacia de la Generalitat” es consideri per la junta directiva que la seva admissió a l’associació té un interès especial per a les finalitats i els objectius d’aquesta.

Pertoca a la junta directiva la consideració d’aquests supòsits els quals, en el cas d’admissió, en els mateixos termes que preveu l’article 5, han de comportar l’elaboració d’una proposta al respecte adoptada per unanimitat de la junta i que ha de ser sotmesa a debat i aprovació de l’assemblea general. En cap cas el nombre de membres singulars pot excedir el 30% del total de les persones associades i la seva representació de vot no pot excedir del 30% del total de vots possibles.

Per altra part, la condició de “membre singular” comporta la titularitat dels mateixos drets i deures que qualsevol associat amb les limitacions específiques que estableixen aquests estatuts.

 

Sol·licitud d’ingrés i assumpció de compromisos

SOL.LICITUD I DCT. DE COMPROMÍS

A %d bloguers els agrada això: