Notícies d’interès

NOVETAT! publicació d’un nou llibre:

Casos pràctics per a l’oposició al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya: Escrits processals i dictàmens

Aquest llibre inclou casos pràctics relatius a les matèries del temari de l’oposició d’accés al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya que s’ajustem a l’estructura dels exercicis pràctics de l’oposició.

En concret, l’aspirant haurà de redactar, segons el cas, un escrit processal de demanda o de contestació de la demanda, així com l’informe d’estratègia processal corresponent, o bé un dictamen en el qual haurà d’efectuar una anàlisi jurídica de les qüestions que es plantegin en l’enunciat  del supòsit respectiu. A més en cada cas es proporciona una possible solució que respon al criteri fonamentat del seu autor.

Aquesta obra inèdita pretén ser una eina útil per a la preparació de la part pràctica de l’oposició.

El llibre es pot adquirir a amazon, en aquest enllaç.

 

CONVOCATÒRIA DE 10 PLACES DEL COS D’ADVOCACIA

Al DOGC núm. 8156, de 17 de juny de 2020, ha estat publicada la Resolució PDA/1320/2020, de 8 de juny, per la qual es convoca el procés selectiu per proveir 10 places del cos d’advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. De registre de la convocatòria 244).

Per a millor informació s’adjunta el text de la resolució esmentada.

PUBLICACIÓ DEL NÚM. 5 DE LA REVISTA DIRECTUM

Publicació a issuu.com del nº 5 de DIRECTUM, la revista d’anàlisi i actualitat jurídica creada pels membres de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat. Podeu accedir al contingut en aquest enllaç: https://forumadvocacia.cat/revista/directum/


EN OCASIÓ DE LA MORT DEL NOSTRE COMPANY LL.A.M, QUE EN PAU DESCANSI

Aquest dimecres 8 d’abril de 2020, ha deixat aquest món el nostre company LL.A.M, qui pertanyia al Cos d’Advocacia de la Generalitat, si bé des de feia uns anys es trobava en excedència en el mateix, havent estat ocupant d’altres destinacions de la més alta responsabilitat a l’Administració de la Generalitat, al servei de Catalunya i de l’interès general.

LL.A.M era encara un home relativament jove, sobretot des del punt de vista de la concepció actual i del fet de trobar-se en aquella edat, la cinquantena, en la qual s’ajunten alhora l’experiència vital i la professional, el tenir ja una perspectiva elaborada del que és la vida, i potser unes possibilitats físiques i de salut que encara et poden permetre prestar el millor servei, així, en majúscules.

En el cas de LL.A.M això últim, desafortunadament, no ha estat possible. Per tant, en ocasió del seu traspassament, i desprès d’un llarg servei a l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb el bon tarannà i el positiu comportament humà que el caracteritzava, un home que tenia com a norma habitual de conducta ser amable, atent i considerat, un senyor en definitiva, Fòrum d’Advocacia de la Generalitat vol retre-li un molt sentit homenatge. Que en pau descansi.

lazo-negro

Publicació del PRACTICUM

(casos pràctics per l’oposició a cos superior de la Generalitat de Catalunya)

Aquest inèdit llibre  inclou casos pràctics relatius a les matèries del temari de l’oposició d’accés al cos superior de la Generalitat de Catalunya (part comuna i opció jurídica). Els casos pràctics presenten un enunciat i les possibles solucions, que responen al criteri fonamentat del seu autor.

portada Practicum

PRACTICUM ha estat publicat a amazon.es tant en versió impresa com en versió kindle.

Podeu comprar-lo seguint aquest enllaç

trobareu més informació a la secció de publicacions.


S’ATORGA A  LA SENYORA MERCÈ CURULL MARTÍNEZ, A TÍTOL PÓSTUM, LA MENCIÓ HONORÍFICA EN MATÈRIA DE JUSTÍCIA A CATALUNYA

Al DOGC núm. 8042, de 15 de gener de 2020, ha estat publicada la Resolució JUS/18/2020, de 13 de gener, per la qual s’atorguen les medalles d’honor per serveis excepcionals a la justícia i les mencions honorífiques en matèria de justícia a Catalunya, per a l’any 2019.

Entre les persones guardonades figura la nostra companya del Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya, Mercè Curull Martínez, a qui ha estat atorgada a títol pòstum la menció honorífica en matèria de justícia a Catalunya.

La resolució esmentada, en referir-se a la nostra companya difunta, diu de la mateixa:

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, diplomada en Comunitats Europees pel Patronat Català Pro Europa i magister en Dret de Catalunya per la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser responsable dels serveis jurídics de la presidència de la Generalitat de Catalunya, cap del Servei Jurídic Central del Departament de la Presidència, cap del Servei Central d’Assessoria del Gabinet Jurídic Central i sub-directora general de Serveis Generals i Coordinació Jurídica del mateix Gabinet. Fou directora general de l’Esport de 1998 a 2000 i la primera dona que va tenir un càrrec màxim a Catalunya en l’àmbit esportiu oficial. L’any 2004 va tornar a l’equip de la Secretaria General i el març de 2006 va ser nomenada directora del Consell Català de l’Esport. Durant aquesta etapa, va impulsar l’esport femení a través de programes per als clubs que incorporessin dones a l’equip directiu i va fomentar les beques per a les esportistes. Se li atorga la menció a títol pòstum.”

Des de FÒRUM D’ADVOCACIA DE LA GENERALITAT manifestem la nostra satisfacció per l’atorgament de la menció honorífica esmentada a la nostra companya, i desitgem que el seu record i exemple perduri per sempre entre nosaltres.

A continuació, s’adjunta el text de la resolució d’atorgament de medalles i mencions honorífiques.

Resolució d’atorgament de medalles i mencions


LA COMISSIÓ DE PROTECCIÓ DELS DRETS DELS ANIMALS DE L’ICAB PREMIA AL LAMA THUBTEN WANCHENG I AL SENYOR JORDI MARTÍ PER LA SEVA TASCA EN FAVOR DELS ANIMALS

Aquest dilluns 16 de febrer de 2019, la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) de l’l.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelonaha lliurat els seus premis al lama Thubten Wancheng, fundador de la Casa del Tibet a Barcelona, i representant màxim a Espanya de Sa Santedat el Dalai Lama, i al regidor per l’Ajuntament de Barcelona el senyor Jordi Martí, per la tasca que han dut a terme les persones esmentades en defensa dels animals.

Durant la jornada, Carlos Soliva, vicepresident de la CPDA va glossar la figura del Lama Wancheng, va fer referència al que havia estat la seva vida, i la seva dedicació als èssers més desafavorits, la qual cosa inclou tant persones com animals. Per la seva part, la presidenta de la CPDA, Magda Oranich, va fer el mateix en relació amb el senyor Jordi Martí, el qual ha estat un veritable referent en la tasca de l’Ajuntament de Barcelona, des de fa molts anys, en benefici dels animals i de la millor convivència amb ells.

Quelcom que van destacar els dos premiats en les seves intervencions individuals, va ser precisament la vinculació que existeix entre animals i persones, de manera que es pot dedduir com la situació d’uns afecta els altres, de manera que, com va remarca la Magda Oranich, protegir la vida, protegir els animals, també és protegir les persones.

Per tal de completar la informació s’adjunta una referència a la premsa sobre l’event.

LA VANGUARDIA. La CPDA atorga els seus premis


JORNADA DEL 13 DE DESEMBRE DE 2019, SOBRE MEDIACIÓ ADMINISTRATIVA: ÀMBITS, LÍMITS I POSSIBILITATS  

Presentació

El pròxim divendres, dia 13 de desembre de 2019, es durà a terme una molt interessant jornada sobre mediació administrativa.

Al respecte es planteja, hi ha marge per millorar la gestió dels conflictes entre les administracions públiques i la ciutadania? A banda de les vies tradicionals, es poden abordar els conflictes mitjançant la mediació o altres mètodes de resolució de conflictes més justos i eficients que els existents fins ara?

Amb aquests interrogants com a punt de partida, la Jornada pretén analitzar els fonaments i les possibilitats legals per emparar un abordatge nou dels conflictes que sorgeixen entre l’Administració pública i la ciutadania, ja sigui amb diàleg, negociació i acord o per mitjà d’altres solucions específiques, més avantatjoses que les actuals.

Una jornada de desembre 2016, centrada en la mediació intrajudicial, va donar lloc al Pla pilot de mediació en la jurisdicció contenciosa administrativa, avui encara actiu i amb resultats positius. La Jornada present es projecta principalment sobre la fase prèvia, és a dir, en aquella etapa en què el conflicte no està tan escalat i encara es pot evitar el recurs als tribunals. També servirà per compartir l’experiència i els resultats del Pla pilot de mediació impulsat en l’àmbit de la jurisdicció contenciosa aquests dos darrers anys.

Persones destinatàries

Responsables, advocats/des, lletrats/des, personal dels serveis jurídics de les administracions públiques, altres professionals del Dret, síndics/ques, altres representants d’òrgans relacionats amb resolució de conflictes.

Personal acadèmic, alumnat universitari, personal al servei del sector públic.

Persones interessades en resolució de conflictes i millora de les relacions entre administració i ciutadania.

S’adjunta informació complementària, així sobre les diferents ponències.

Programa sobre la jornada


CONVOCATÒRIA PER PROVEIR 760 PLACES DEL COS SUPERIOR

Al DOGC núm. 8000, de 12 de novembre de 2019, ha estat publicada la RESOLUCIÓ PDA/2907/2019, de 7 de novembre, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 760 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 242), la qual s’adjunta a continuació.

Resolució de convocatòria


EN OCASIÓ DE LA MORT DE LA NOSTRA COMPANYA M.C.M, QUE EN PAU DESCANSI

Ahir dijous, 26 de setembre de 2019, ha deixat aquest món la nostra companya del Cos d’Advocacia M.C.M, qui va ser durant molts anys advocada en cap a diversos departaments, fins a la seva jubilació. La M.C.M era, pel seu coneixement i per la seva experiència professional, un autèntic referent per al col·lectiu del Cos d’Advocacia, i una persona sempre disposada a ajudar als seus companys de professió, els quals no la podrem oblidar, sobretot aquells que l’hem coneguda i tractada personalment. Al respecte, la nostra companya difunta va completar una carrera professional bastant llarga i meritòria, arribant al premi de la jubilació el qual, desgraciadament, no ha pogut gaudir tot el temps que mereixia desprès del gran servei que va prestar a l’Administració de la Generalitat i al país.

Per tant, en ocasió del seu traspassament i desprès del que va ser el seu camí a l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb el comportament humà i professional d’alt nivell, compromès i responsable que la caracteritzava, Fòrum d’Advocacia de la Generalitat vol retre-li un molt sentit homenatge en haver estat la M.C.M un gran exemple, no solament des del punt de vista professional esmentat sinó, sobretot, des del punt de vista humà.

lazo-negro

NOU TEMARI DEL COS D’ADVOCACIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Al DOGC núm.7929, de 31 de juliol de 2019, ha estat publicada la RESOLUCIÓ PDA/2133/2019, de 29 de juliol, per la qual s’aprova el temari de les proves selectives per a l’accés al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya.

A continuació s’adjunta el vincle corresponent per a la seva consulta.

Resolució nou temari Cos d’Advocacia


EN OCASIÓ DE LA MORT DE LA NOSTRA COMPANYA E.B.G, QUE EN PAU DESCANSI

Ahir dimecres, 24 de juliol de 2019, ha deixat aquest món la nostra companya del Cos d’Advocacia E.B.G, qui era un veritable referent com amiga, mare, germana i esposa; una gran persona en tots els sentits, amb una gran categoria moral, a la qual no podrem oblidar mai. En un planeta tan castigat que mai serà el paradís, i que moltes vegades sembla més bé una presó per purgar les pròpies faltes i per fer un camí que ens permeti arribar a alguna mena de llum, la nostra companya E.B.G s’ha guanyat aquesta de sobres, i ella mateixa ha estat una torxa per a tots aquells que l’han coneguda i l’han tractada.

Per tant, en ocasió del seu traspassament, i desprès de més de 32 anys de servei a l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb un comportament personal més que cabal i la noblesa natural que la caracteritzava, així com amb un nivell professional en la prestació del servei públic de la màxima qualitat, Fòrum d’Advocacia de la Generalitat vol retre un molt sentit homenatge a la nostra companya E.B.G que ha estat, i estarà per sempre, un gran exemple, no solament d’un bon quefer professional sinó, sobretot, del què és haver estat, veritablement, una bona persona.

lazo-negro

Temari de COS SUPERIOR opció jurídica publicat a AMAZON

En tres volums diferents Fòrum ha publicat els temaris corresponents a l’oposició per a l’accés al Cos Superior de la Generalitat de Catalunya en l’opció jurídica. Consten els temes desenvolupats que seran objecte d’examen, d’acord amb la normativa vigent i la jurisprudència actual.

Aquests volums han estat leaborats per membres del cos d’advocacia i membres del Cos superior, tots ells juristes especialitzats en les matèries objecte d’aquest estudi.

Berta Bernad Sorjús (Autor), Queralt Camps Pujol (Autor), Gemma Capdevila Ponce (Autor), Anna Valls Domingo (Autor), Gemma Navarro Sauleda (Autor), Margarida Pascual Miranda (Autor), Neus París Domènech (Autor), Sònia Petreñas Lucas (Autor), Rubèn Ramírez Fernández ,Maria Brugués Mitjans Prunera (Autor), Yolanda Hernández Darnés(Autor), Joan Miquel Roig Mestre (Autor), Núria Romera Santiago (Autor), Anna Maria Burgués Pascual (Redactor), Aranzazu Colom Nart (Redactor), Mercè Covas Bernal 

Els tres volums es poden adquirir bé en versió kindle, bé en versió paper. Ambdues a la web d’amazon.es, en el següent enllaç.

Els temes s’han elaborat d’acord amb la normativa vigent; així i tot, Fòrum ofereix en aquesta web les actualitzacions dels temes publciats en el cas què es produeixin novetats nnormatives que afectin al contingut del temari.


DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT: NECESSITAT DE QUÈ L’AGENDA POLÍTICA EL POSI PER DAVANT, AIXÍ COM LA PROTECCIÓ DE LA NATURALESA I DELS ANIMALS

Avui 5 de juny és el DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT, de manera que no està de més recordar-ho, atesa la seriositat dels factors que l’amenacen, així com de tots els perills que estan posant en una situació crítica la Naturalesa, la vida animal i vegetal, i tot un conjunt d’éssers vius, conscients i amb sensibilitat, com són els animals de les explotacions ramaderes. En aquest últim cas, és fonamentalment la cobdícia humana, que no la necessitat de nodrir-se, la que porta a una existència infernal milions i milions d’éssers mereixedors d’una vida més digna.

El que es sembra és el que es recull, i la Història dona fe d’això. Com tractem la Naturalesa i els animals, així ens tractarà la vida, que ens reserva la retribució corresponent. La nostra conducta és criminal envers l’existència, de manera que no podem rebre més que crim i desgràcia.

Aprofitant aquest dia d’importància cabdal, i la necessitat de què l’agenda política (i els ciutadans) posin per davant la necessitat de cuidar el medi, la Natura i els animals com cal, no està de més recordar que el sector de la ramaderia industrial és el responsable de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle en pràcticament la mateixa quantitat que tot el sector del transport conjuntament considerat, i que també és el responsable de la contaminació dels sistemes hídrics i del consum d’un terç de tota l’aigua potable del món; a més de ser el causant del més gran maltractament animal a la història de la humanitat. Al respecte, més de 70.000 milions d’animals moren cada any per a un consum innecessari, que es podria substituir per alimentació no animal, estalviant un patiment terrible que causem nosaltres directament sense justificació.

Per altra part, hi ha una connexió evident entre el respecte dels drets humans i el desastre mediambiental que una política econòmica capitalista neoliberal i agressiva, que no té més objectiu que el guany, contribueix a causar en gran mesura, i que es troba al darrera de la situació de necessitat que porta a moltes persones a fugir dels seus països d’origen, com és el cas de l’Àfrica.

Aprofitem aquest dia per reivindicar la recuperació d’un departament de medi ambient que es prengui amb veritable seriositat tota la problemàtica mediambiental i animal, i que aturi l’escala imparable de l’augment permanent d’explotacions ramaderes industrials, principalment porcines, que acabaran per fer inhabitable el nostre país. L’objecte d’un departament d’aquest tipus hauria de ser una prioritat per a qualsevol govern de la Generalitat i per a qualsevol govern municipal, perquè si el medi ens falla, fallarà tot, i no hi haurà cap programa sobre cap cosa que pugui tenir un bon final.

S’hi adjunta un link per accedir al recent informe de l’ONU sobre “Perspectives del Medi Ambient mundial”.

Carles Serrano Núñez

President de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat

Accés a l’informe de l’ONU sobre medi ambient


PROCÉS PARTICIPATIU, FINS EL 16 DE JUNY DE 2019, PER A LA SIMPLIFICACIÓ DE DECRETS I ORDRES OBSOLETS

Actualment, a la normativa de la Generalitat de Catalunya hi ha més de 22.500 decrets i ordres, dels quals un nombre elevat ja no són d’aplicació. Aquesta manca de vigència és deguda a diversos motius, els quals comporten la falta de vigència corresponent, no obstant mantenir-se les normes afectades, formalment, com si encara la mantinguessin.

Atès això, i la necessitat de dotar l’ordenament jurídic català d’una més gran seguretat jurídica  contribuint , a més, a una simplificació que faciliti als operadors que en tenen interès, i a la ciutadania en general, la consulta de la normativa veritablement vigent, l’Administració de la Generalitat ha endegat un procés de participació ciutadana per tal de:

  • Conèixer l’opinió de la ciutadania i dels operadors jurídics, econòmics i socials, per tal de dimensionar millor la problemàtica que genera l’acumulació en el temps d’un gran nombre de disposicions –decrets i ordres- que ja no són d’aplicació.
  • Obtenir suggeriments i idees sobre les solucions alternatives possibles per resoldre el problema i la possibilitat de plantejar una depuració massiva dels decrets i ordres obsolets.

En relació amb l’exposat, a continuació s’adjunta un link per accedir a la informació i la documentació que n’és vinculada, i que l’Administració de la Generalitat posa a disposició del públic que n’estigui interessat i que vulgui participar en el procés indicat.

Procés particpatiu. Adm. de la Generalitat


CODI DE FUNCIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA DISPONIBLE AL PORTAL JURÍDIC DE CATALUNYA

Al Portal Jurídic de Catalunya resta a partir d’ara, lliurement a disposició del públic, el nou CODI DE FUNCIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA, el qual ha estat elaborat amb la col·laboració del Gabinet Jurídic, amb l’objectiu de millorar la difusió del dret vigent mitjançant la posada a disposició de la ciutadania de compilacions dels conjunts normatius principals de l’ordenament jurídic vigent.

Mitjançant aquesta nova publicació es pot consultar:

  • La versió actual de les normes corresponents.
  • Les versions anteriors de les normes indicades en una data concreta, i de totes les afectacions que han experimentat les mateixes.

En relació amb la tasca de col·laboració esmentada, que sobre aquest treball ha dut a terme el Gabinet Jurídic, s’ha de destacar que l’actuació corresponent ha estat impulsada i coordinada pel Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya i l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP),​ encarregant-se la Direcció General de Funció Pública de la selecció de les normes a incloure. Aquesta col·laboració amb el Gabinet Jurídic es mantindrà en el cas de futurs codis.

Des de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat estem també convençuts que aquesta eina serà de molta utilitat per a qualsevol funcionari, estudiant, opositor, i per a la ciutadania en general, que tinguin algun interès en la matèria que s’hi inclou, i que es tracta igualment d’un instrument de treball que facilitarà la feina de tots ells.

A continuació s’adjunta el link d’aquesta interessant obra.

CODI DE FUNCIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA


“LA VELOCIDAD DE LA OSCURIDAD”, de Montse Polidura Navío.

Montse Polidura Navío és una advocada de la Generalitat que ha acreditat a bastament la seva qualificació professional al llarg d’una dilatada experiència a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, assumint com una de les seves passions la vocació de servei en benefici de l’interès general, el qual constitueix l’objectiu que persegueix i ha de perseguir l’Administració Pública, com a braç executiu del Govern.

Però el cas és que juntament amb aquesta gran passió, vinculada amb la seva projecció professional, i que ha desplegat en l’àmbit del dret i de la gestió entre jutjats, tribunals i oficines públiques, “pateix” una altra que està vinculada amb l’escriptura, i que ja es va manifestar amb el seu primer conte escrit als sis anys, el qual va ser un homenatge al nostre estimat “Floquet de Neu”. Des de llavors mai ha deixat d’escriure, havent publicat el conte Ulisses en el llibre Cuentos diversos, Antología 2011, i el conte infantil Ganas de llover en el llibre Cuentos por Haití. Igualment és autora d’un micro relat, Pluja i sandàlies que va ser premiat en el concurs de relat curt del programa de ràdio El café de la República, que dirigia l’escriptor i periodista Joan Barril.

Per tant, la Montse, la nostra companya advocada de la Generalitat de Catalunya, és també una autora que escriu tant en català com en castellà, i que recentment ha publicat una obra que porta per títol La velocidad de la oscuridad, que inclou 11 contes escrits en un estil molt íntim i sentit, i amb els que l’autora projecta la seva visió sobre els obstacles de la infantesa, tots els quals provenen d’algun record que l’enfosqueix, sobretot a partir de la percepció personal, que no de l’explicació racional.

Personalment, he gaudit molt de la lectura de tots aquests contes, que m’han traslladat a moments molt especials i peculiars, màgics podria dir, de la meva pròpia infantesa i orígens, quelcom això cada cop queda més allunyat temporalment de la meva vida, però que al mateix temps es fa també cada dia més present, gravat a foc a la memòria.

Per tant, recomano especialment aquesta obra, en la qual la Montse Polidura ens regala una gran mostra de sensibilitat i d’estima per la vida, d’observació i atenció detallada sobre les coses més senzilles que ens envolten, i que no per més immediates deixen de ser importants perquè, al capdavall, ens proporcionen bona part de l’energia i la força que necessitem per enfrontar els problemes del dia a dia.

S’adjunta a continuació un link amb més informació al respecte.

Carles Serrano Núñez

President de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat

La velocidad de la oscuridad

La velocidad de la oscuridad

Publicació del Temari de l’oposició per a l’accés al COS SUPERIOR de la Generalitat de Catalunya: opció JURÍDICA

Aquest volum s’ajusta al temari de l’oposició per a l’accés al Cos Superior de la Generalitat de Catalunya en l’opció jurídica. consten en la primera part els temes desenvolupats que seran objecte d’examen, d’acord amb la normativa vigent i la jurisprudència actual.

51Ua6EmgVOL._SX385_BO1,204,203,200_

En aquest volum han participat juristes de l’àmbit local, del cos superior i també del cos d’advocacia de la Generalitat: Anna Maria Burgués Pascual, Berta Bernad Sorjús , Queralt Camps PujolGemma Capdevila Ponce ,Aranzazu Colom Nart, Gemma Navarro Sauleda, Margarida Pascual Miranda, Neus París Domènech, Sònia Petreñas Lucas, Rubèn Ramírez Fernández, Carles Serrano Núñez, Anna Valls Domingo.

Aquest volum es troba disponible tant en format paper, com en format kindle, disponible a la web d’amazon (seguint aquest enllaç).

Les actualitzacions normatives i jurisprudencials que siguin d’interès, seran publicades en  la nostra web en la secció relativa a publicacions.


Publicat un  nou volum del  temari d’oposicions d’accés al Cos d’Advocacia de la Generalitat.

llibre hisenda

Aquest volum relatiu a Hisenda Pública,  que es divideix en dos llibres, considerem que pel seu contingut no solament és adequat per l’estudi d’oposicions al Cos d’Advocacia de la Generalitat sinó també per a l’estudi  d’altres d’oposicions de contingut jurídic. Els temes s’han actualitzat d’acord amb les novetats legislatives, jurisprudencials i doctrinals a dia d’avui, si bé via web facilitarem les actualitzacions i novetats respecte dels temes ja publicats.

Aquests volums  de Hisenda Pública es troben disponibles en versió paper a amazon.es o bé en versió Kindle. En el cas de comprar la versió Kindle aquells interessats podeu dirigir-vos a forumgcat@gmail.com per tal que us facilitem també la versió pdf.

Les autores d’aquest llibre són: de Mateo Habibi Astigarraga López (Autor), Berta Bernad Sorjús (Autor), Anna Maria Burgués Pascual (Autor, Redactor), Elisabeth Fernández Martínez (Autor), Esther González Aznar (Autor), Laura Malagrida Serdà (Autor),Joaquim Martí Ribera (Autor), Maria Brugués Mitjans Prunera (Autor), Rubèn Ramírez Fernàndez (Autor), Joan Miquel Roig Mestre (Autor), Carles Serrano i Núñez (Autor), Anna Valls Domingo (Autor), Mercè Covas Bernal(Redactor), Aranzazu Colom Nart (Redactor).


Presentació de DIRECTUM.

nova revista d’investigació i actualitat jurídica

Dimecres 24 d’octubre de 2018, al vespre  va sortir a la llum la nova revista jurídica #Directum. En  Xavier Bernadí, Director General de Dret i Entitats jurídiques en va realitzar la presentació (text de la presentació), en un acte al que van assistir companyes del cos d’advocacia, del cos superior, així com membres de diferents associacions : Servidorscat, Col·lectiu Praga, Col·lectiu Maspon anglasell, Juristes Locals, Àgora judicial i  Coordinadora d’Advocacia Catalana.

51eBen0Z2YL._SX385_BO1,204,203,200_

#Directum  proporciona textos i material divers vinculats al món del Dret que siguin d’utilitat tant per als juristes professionals com també per a aquells que, no sent-ho, puguin tenir algun interès en les matèries que s’hi tractaran. El nostre desig és posar a l’abast del públic informació, el més immediata possible, sobre qüestions d’interès general i amb un contingut administratiu i/o social que admetin un tractament jurídic, tal i com es reflecteix en aquest primer exemplar. Drets humans, dret animal, dret local, tecnologies innovadores, anàlisis jurisprudencial.

51c2fM3996L

La revista està oberta a la publicació d’articles jurídics sobre matèries diverses d’interès per a la funció pública de l’Administració de la Generalitat, sobretot quan tenen incidència especial sobre el conjunt de professionals afiliats a Fòrum d’Advocacia de la Generalitat, que vulguin publicar els membres del Cos d’Advocacia i altres juristes, tant de l’Administració de la Generalitat de Catalunya com d’altres administracions, i professionals de tots els àmbits. Aquest primer exemplar n’és un bon exemple ja que hi participen juristes del món local, de l’àmbit universitari i també membres del cos d’advocacia.

Esperem que Directum esdevingui un gran estímul de creativitat per a molts professionals que viuen el dia a dia del dret i de l’Administració amb la convicció assumida i fortament sentida de prestar el millor servei possible.

#Directum es troba a la vostra disposició en versió digital i en versió paper  aAmazon.es

 


Publicat un  nou volum del  temari d’oposicions d’accés al Cos d’Advocacia de la Generalitat.

Aquest volum relatiu a dret constitucional i estatutari  considerem que pel seu contingut no solament és adequat per l’estudi d’oposicions al Cos d’Advocacia de la Generalitat sinó també per a l’estudi  d’altres d’oposicions de contingut jurídic. Els temes s’han actualitzat d’acord amb les novetats legislatives, jurisprudencials i doctrinals a dia d’avui, si bé via web facilitarem les actualitzacions i novetats respecte dels temes ja publicats.

Aquest volum de Dret constitucional i dret estatutari es troba disponible en versió paper a amazon.es o bé en versió Kindle. En el cas de comprar la versió Kindle aquells interessats podeu dirigir-vos a forumgcat@gmail.com per tal que us facilitem també la versió pdf.

Les autores d’aquest llibre són: Berta Bernad Sorjús (Autora), Anna Maria Burgués Pascual (Autora), Gemma Capdevila Ponce (Autora), Maria Brugués Mitjans Prunera (Autora), Carles Serrano i Nuñez (Autor), Anna Tayadella Prat (Autora), Rosa Maria Díaz Petit(Autora), Albert Gómez Herrero (Autor), Mercè Covas i Bernal (Redactora), Aranzazu Colom Nart (coordinadora).


Atès el caràcter sindical de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat, i les seves finalitats i objectius i possibilitats d’actuació pública i social, de conformitat amb els estatuts de l’entitat, es posen a disposició del públic interessat diversos volums relatius al temari d’oposicions d’accés al Cos d’Advocacia de la Generalitat.

En alguns dels volums que referim Fòrum ha estat l’editor, i en alguns altres vòlums, en què edita una altra associació,  algunes de les autores  i coordinadores pertanyen a Fòrum. En ambdós supòsits recomanem els manuals atenent al rigor  i la professionalitat amb la que s’han elaborat.

Dret_internacional_i_Cover

Aquest volum de Dret Internacional i Dret de la UE, es troba disponible en versió paper a amazon.es o bé en versió Kindle, també a Amazon.com en el cas de comprar la versió Kindle aquells interessats podeu dirigir-vos a forumgcat@gmail.com per tal que us facilitem també la versió pdf.

Les autores d’aquest llibre són: Anna Maria Burgués, Berta Bernad, Queralt Camps, Aranzazu Colom i Carles Serrano.

Altres volums del temari que us recomanem, són: Temari d’oposicions al Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya: Teoria General, Dret civil (I), Dret civil (II), Dret administratiu (I), Dret administratiu (II), Dret processal (I), Dret processal (II), Dret Penal, Dret mercantil i Dret laboral i de la Seguretat Social.


Publicació de “Comentarios a la Nueva Ley de Contratos del Sector Público” de l’editorial Civitas.

Aquesta obra, tal i com refereix la web de Thomson Reuters  analitza cada un dels articles de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes  del Sector Públic, de forma “sistemàtica i crítica” .

Cada un dels articles ha estat comentat per lletrats i advocats de les diferents CCAA. En aquest sentit, felicitem a totes les companyes i companys i en especial a les lletrades i membres del cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya que hi han participat (Berta Bernad Sorjús, Anna Maria Burgués Pascual, Aranzazu Colom Nart, Jorge Merino Hernández, Francesc Mancilla i Muntada, MªNúria Romera Santiago, Xavier Uriós Aparisi).

978-84-9099-185-5

El professor D. Miguel Ángel Recuerda Girela n’ha realitzat la direcció i des de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat li agraim la tasca realitzada i la generositat al fomentar la participació d’advocades i lletrades. Tal i com assenyala el professor Recuerda en la presentació “La nova Llei de contractes del Sector Públic és una norma complexa, que conté nombrosos preceptes que plantejaran problemes interpretatius, motiu pel qual una obra com aquesta és molt necessària.”

Cal destacar igualment que l’obra es presenta en format duo que suposa comptar no solament amb la versió en paper, sinó també la versió en format digital.

#EnsVolemVives  i lliures!

Davant les manifestacions constants i reiterades de maltractament i de discriminació per raó de gènere, les quals col·loquen la dona en una situació inversemblant de desprotecció social i institucional, que no és congruent amb el teòric estatus jurídic i de dret vigent, i que s’insereix en una dinàmica que per habitual corre el perill de ser viscuda com a normal, Fòrum d’Advocacia de la Generalitat reivindica una actuació enèrgica i decidida de l’Administració Pública i de les diferents instàncies socials, per acabar amb un paradigma masclista violent, i per contribuir a feminitzar la societat amb les aportacions positives per a la democràcia i per al progrés social, d’unes ciutadanes lliures i veritablememt reconegudes en tots els nivells de la seva realitat personal i existencial.

beach-beautiful-dawn-40192


Presentació de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat

El dia 27 d’abril va tenir lloc al Departament de Presidència la presentació de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat.

Fòrum d’Advocacia de la Generalitat és una associació professional de caràcter sindical que va iniciar el seu camí el proppassat 23 d’abril. Aquesta entitat, constituïda per un grup de membres del Cos d’Advocacia de la Generalitat, neix amb la intenció de treballar en pro de l’estatus professional i laboral del cos esmentat, participant igualment en la societat catalana i en l’Administració de la Generalitat, en benefici del bé comú i de l’interès general, en relació amb la qual cosa l’associació adopta com a valors inspiradors de l’acció sindical i de la resta de les seves activitats la justícia, el compromís democràtic, l’excel·lència professional, la transparència i l’exemplaritat.

Per aquest motiu s’ha convidat a l’acte no solament a altres organitzacions sindicals, sinó també a altres associacions que representen interessos comuns, companyes i alts càrrecs.

Aquest acte de presentació és un acte de transparència per tal d’exposar obertament les nostres propostes i objectius, però, també, el primer pas per construir un espai de diàleg i col·laboració amb  els altres agents i amb les nostres companyes. En relació amb això, a continuació teniu a la vostra disposició el text de la intervenció que el president de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat va fer en l’acte públic de presentació de l’entitat.

Intervenció del president  presentant l’entitat: Intervenció del President presentant l’entitat

Publicacions

NOVETAT! publicació d’un nou llibre:

Casos pràctics per a l’oposició al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya: Escrits processals i dictàmens

portada 1

Aquest llibre inclou casos pràctics relatius a les matèries del temari de l’oposició d’accés al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya que s’ajustem a l’estructura dels exercicis pràctics de l’oposició.

En concret, l’aspirant haurà de redactar, segons el cas, un escrit processal de demanda o de contestació de la demanda, així com l’informe d’estratègia processal corresponent, o bé un dictamen en el qual haurà d’efectuar una anàlisi jurídica de les qüestions que es plantegin en l’enunciat  del supòsit respectiu. A més en cada cas es proporciona una possible solució que respon al criteri fonamentat del seu autor.

Aquesta obra inèdita pretén ser una eina útil per a la preparació de la part pràctica de l’oposició.

El llibre es pot adquirir a amazon, en aquest enllaç.

 


Publicació del PRACTICUM

(casos pràctics per l’oposició a cos superior de la Generalitat de Catalunya)

Aquest  llibre, absolutament inèdit i pioner, inclou casos pràctics relatius a les matèries del temari de l’oposició d’accés al cos superior de la Generalitat de Catalunya (part comuna i opció jurídica). Els casos pràctics presenten un enunciat i les possibles solucions, que responen al criteri fonamentat del seu autor.

portada Practicum

PRACTICUM ha estat publicat a amazon.es tant en versió impresa com en versió kindle.

Podeu comprar-lo seguint aquest enllaç

Les persones que han participat en aquest llibre són:

Mateo Habibi Astigarraga López

Montserrat Bassols Santamaria

Berta Bernad Sorjús

Meritxell Blasco Ovejero

Anna Maria Burgués Pascual

Xavier Campà de Ferrer

Queralt Camps Pujol

Aranzazu Colom Nart

Anna Isabel Cuenca Valero

Maria Jesús Falcón Pérez

Elisabeth Fernández Martínez

Esther González Aznar

Mercedes González Ruano

Jonathan Jorba Giménez

Eva Martínez Serrano

Ariadna Mercado Babot

Maria Brugués Mitjans Prunera

Josep Molleví Bortoló

Assumpta Palau Marginet

Maria Neus Panyella Carbó

Neus París Domènech

Margarida Pascual Miranda

Sergi Pesqué Cumplido

Montse Polidura Navío

Cristina Pujol Cardenal

Rubèn Ramírez Fernàndez

Teresa Maria Riera Riezu

Joan Miquel Roig Mestre

Núria Romera Santiago

Alfred Sala Ponsà

Carlos Serrano Núñez

Anna Valls Domingo


ACTUALITZACIÓ TEMARI COS SUPERIOR

Tal i com es refereix en els llibres publicats per Fòrum d’Advocacia de la Generalitat,  els temes s’elaboren d’acord amb la normativa vigent, i atenent a les novetats jurisprudencials; així it tot Fòrum ofereix actualitzacions dels temes en el cas que es produeixin novetats normatives que afectin al contingut del temari.

En aquest cas, us adjuntem els temes 24, 25 i 26 que han estat objecte d’actualització: LLIBRE COS SUP Vol II CS amb format – revisat mcb 19-02-2020amb marca d’aigua_Parte2


Temari de COS SUPERIOR opció jurídica publicat a AMAZON

En tres volums diferents Fòrum ha publicat els temaris corresponents a l’oposició per a l’accés al Cos Superior de la Generalitat de Catalunya en l’opció jurídica. Consten els temes desenvolupats que seran objecte d’examen, d’acord amb la normativa vigent i la jurisprudència actual.

Aquests volums han estat elaborats per membres del cos d’advocacia i membres del Cos superior, tots ells juristes especialitzats en les matèries objecte d’aquest estudi.

Berta Bernad Sorjús (Autor), Queralt Camps Pujol (Autor), Gemma Capdevila Ponce (Autor), Anna Valls Domingo (Autor), Gemma Navarro Sauleda (Autor), Margarida Pascual Miranda (Autor), Neus París Domènech (Autor), Sònia Petreñas Lucas (Autor), Rubèn Ramírez Fernández ,Maria Brugués Mitjans Prunera (Autor), Yolanda Hernández Darnés(Autor), Joan Miquel Roig Mestre (Autor), Núria Romera Santiago (Autor), Anna Maria Burgués Pascual (Redactor), Aranzazu Colom Nart (Redactor), Mercè Covas Bernal 

Els tres volums es poden adquirir bé en versió kindle, bé en versió paper. Ambdues a la web d’amazon.es, en el següent enllaç.

Els temes s’han elaborat d’acord amb la normativa vigent; així i tot, Fòrum ofereix en aquesta web les actualitzacions dels temes publciats en el cas què es produeixin novetats nnormatives que afectin al contingut del temari.


Publicat un  nou volum del  temari d’oposicions d’accés al Cos d’Advocacia de la Generalitat.

Aquest volum relatiu a Hisenda Pública,  que es divideix en dos llibres, considerem que pel seu contingut no solament és adequat per l’estudi d’oposicions al Cos d’Advocacia de la Generalitat sinó també per a l’estudi  d’altres d’oposicions de contingut jurídic. Els temes s’han actualitzat d’acord amb les novetats legislatives, jurisprudencials i doctrinals a dia d’avui, si bé via web facilitarem les actualitzacions i novetats respecte dels temes ja publicats.llibre hisenda

Aquests volums  de Hisenda Pública es troben disponibles en versió paper a amazon.es o bé en versió Kindle. En el cas de comprar la versió Kindle aquells interessats podeu dirigir-vos a forumgcat@gmail.com per tal que us facilitem també la versió pdf.

Les autores d’aquest llibre són: de Mateo Habibi Astigarraga López (Autor),Berta Bernad Sorjús (Autor), Anna Maria Burgués Pascual (Autor, Redactor),Elisabeth Fernández Martínez (Autor), Esther González Aznar (Autor), Laura Malagrida Serdà(Autor),Joaquim Martí Ribera (Autor), Maria Brugués Mitjans Prunera (Autor), Rubèn Ramírez Fernàndez(Autor), Joan Miquel Roig Mestre (Autor), Carles Serrano i Núñez (Autor), Anna Valls Domingo (Autor),Mercè Covas Bernal(Redactor), Aranzazu Colom Nart (Redactor).


Atès el caràcter sindical de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat, i les seves finalitats i objectius i possibilitats d’actuació pública i social, de conformitat amb els estatuts de l’entitat, es posen a disposició del públic interessat diversos volums relatius al temari d’oposicions d’accés al Cos d’Advocacia de la Generalitat.

En alguns dels volums que referim Fòrum ha estat l’editor, i en alguns altres vòlums, en què edita una altra associació,  algunes de les autores  i coordinadores pertanyen a Fòrum. En ambdós supòsits recomanem els manuals atenent al rigor  i la professionalitat amb la que s’han elaborat.

Dret_internacional_i_Cover

Aquest volum podeu adquirir-lo en versió paper a amazon.es o bé en versió Kindle, també a Amazon.com en el cas de comprar la versió Kindle aquells interessats podeu dirigir-vos a forumgcat@gmail.com per tal que us facilitem també la versió pdf.

Les autores d’aquest llibre són: Anna Maria Burgués, Berta Bernad, Queralt Camps, Aranzazu Colom i Carles Serrano.

Altres volums del temari que us recomanem, són: Temari d’oposicions al Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya: Teoria General, Dret civil (I), Dret civil (II), Dret administratiu (I), Dret administratiu (II), Dret processal (I), Dret processal (II), Dret Penal, Dret mercantil i Dret laboral i de la Seguretat Social.


Publicació de “Comentarios a la Nueva Ley de Contratos del Sector Público” de l’editorial Civitas.

Aquesta obra, tal i com refereix la web de Thomson Reuters  analitza cada un dels articles de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes  del Sector Públic, de forma “sistemàtica i crítica” .

Cada un dels articles ha estat comentat per lletrats i advocats de les diferents CCAA. En aquest sentit, felicitem a totes les companyes i companys i en especial a les lletrades i membres del cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya que hi han participat (Berta Bernad Sorjús, Anna Maria Burgués Pascual, Aranzazu Colom Nart, Jorge Merino Hernández, Francesc Mancilla i Muntada, MªNúria Romera Santiago, Xavier Uriós Aparisi).

978-84-9099-185-5

El professor D. Miguel Ángel Recuerda Girela n’ha realitzat la direcció i des de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat li agraim la tasca realitzada i la generositat al fomentar la participació d’advocades i lletrades. Tal i com assenyala el professor Recuerda en la presentació “La nova Llei de contractes del Sector Públic és una norma complexa, que conté nombrosos preceptes que plantejaran problemes interpretatius, motiu pel qual una obra com aquesta és molt necessària.”

Cal destacar igualment que l’obra es presenta en format duo que suposa comptar no solament amb la versió en paper, sinó també la versió en format digital.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: