Actualitat

Notícies d’interès

EN OCASIÓ DE LA MORT DEL NOSTRE COMPANY J.C.C, QUE EN PAU DESCANSI

Aquest divendres 2 d’octubre de 2020 ens ha deixat el nostre company J.C.C, qui era advocat de la Generalitat, després d’una llarga carrera com a jurista al servei de l’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. Durant la mateixa, J.C.C va ocupar diverses destinacions, inclosa la d’advocat en cap d’una assessoria jurídica departamental, fins la seva última destinació a la Direcció General de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic, havent realitzat sempre la seva tasca jurídica amb un alt nivell de professionalitat i coneixement, i per al millor servei de l’interès general.

Al respecte, passem moltes hores a la feina, de vegades més que les que passem en familia, de manera que el context laboral i el dels companys ens permet coneixe’ns fins i tot millor, potser, que en el mateix context familiar. I això crea una vincle fort. Per això, en ocasió del traspassament del nostre company del qual vàrem aprendre tant, i deixant-nos un molt bon record així com a la resta de persones que el van tractar a l’Administració, Fòrum d’Advocacia de la Generalitat vol retre-li un molt sentit homenatge. Que en pau descansi.

NOVETAT! publicació d’un nou llibre:

Casos pràctics per a l’oposició al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya: Escrits processals i dictàmens

Aquest llibre inclou casos pràctics relatius a les matèries del temari de l’oposició d’accés al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya que s’ajustem a l’estructura dels exercicis pràctics de l’oposició.

En concret, l’aspirant haurà de redactar, segons el cas, un escrit processal de demanda o de contestació de la demanda, així com l’informe d’estratègia processal corresponent, o bé un dictamen en el qual haurà d’efectuar una anàlisi jurídica de les qüestions que es plantegin en l’enunciat  del supòsit respectiu. A més en cada cas es proporciona una possible solució que respon al criteri fonamentat del seu autor.

Aquesta obra inèdita pretén ser una eina útil per a la preparació de la part pràctica de l’oposició.

El llibre es pot adquirir a amazon, en aquest enllaç.

 

CONVOCATÒRIA DE 10 PLACES DEL COS D’ADVOCACIA

Al DOGC núm. 8156, de 17 de juny de 2020, ha estat publicada la Resolució PDA/1320/2020, de 8 de juny, per la qual es convoca el procés selectiu per proveir 10 places del cos d’advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. De registre de la convocatòria 244).

Per a millor informació s’adjunta el text de la resolució esmentada.

PUBLICACIÓ DEL NÚM. 5 DE LA REVISTA DIRECTUM

Publicació a issuu.com del nº 5 de DIRECTUM, la revista d’anàlisi i actualitat jurídica creada pels membres de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat. Podeu accedir al contingut en aquest enllaç: https://forumadvocacia.cat/revista/directum/


EN OCASIÓ DE LA MORT DEL NOSTRE COMPANY LL.A.M, QUE EN PAU DESCANSI

Aquest dimecres 8 d’abril de 2020, ha deixat aquest món el nostre company LL.A.M, qui pertanyia al Cos d’Advocacia de la Generalitat, si bé des de feia uns anys es trobava en excedència en el mateix, havent estat ocupant d’altres destinacions de la més alta responsabilitat a l’Administració de la Generalitat, al servei de Catalunya i de l’interès general.

LL.A.M era encara un home relativament jove, sobretot des del punt de vista de la concepció actual i del fet de trobar-se en aquella edat, la cinquantena, en la qual s’ajunten alhora l’experiència vital i la professional, el tenir ja una perspectiva elaborada del que és la vida, i potser unes possibilitats físiques i de salut que encara et poden permetre prestar el millor servei, així, en majúscules.

En el cas de LL.A.M això últim, desafortunadament, no ha estat possible. Per tant, en ocasió del seu traspassament, i desprès d’un llarg servei a l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb el bon tarannà i el positiu comportament humà que el caracteritzava, un home que tenia com a norma habitual de conducta ser amable, atent i considerat, un senyor en definitiva, Fòrum d’Advocacia de la Generalitat vol retre-li un molt sentit homenatge. Que en pau descansi.

lazo-negro

Publicació del PRACTICUM

(casos pràctics per l’oposició a cos superior de la Generalitat de Catalunya)

Aquest inèdit llibre  inclou casos pràctics relatius a les matèries del temari de l’oposició d’accés al cos superior de la Generalitat de Catalunya (part comuna i opció jurídica). Els casos pràctics presenten un enunciat i les possibles solucions, que responen al criteri fonamentat del seu autor.

portada Practicum

PRACTICUM ha estat publicat a amazon.es tant en versió impresa com en versió kindle.

Podeu comprar-lo seguint aquest enllaç

trobareu més informació a la secció de publicacions.


S’ATORGA A  LA SENYORA MERCÈ CURULL MARTÍNEZ, A TÍTOL PÓSTUM, LA MENCIÓ HONORÍFICA EN MATÈRIA DE JUSTÍCIA A CATALUNYA

Al DOGC núm. 8042, de 15 de gener de 2020, ha estat publicada la Resolució JUS/18/2020, de 13 de gener, per la qual s’atorguen les medalles d’honor per serveis excepcionals a la justícia i les mencions honorífiques en matèria de justícia a Catalunya, per a l’any 2019.

Entre les persones guardonades figura la nostra companya del Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya, Mercè Curull Martínez, a qui ha estat atorgada a títol pòstum la menció honorífica en matèria de justícia a Catalunya.

La resolució esmentada, en referir-se a la nostra companya difunta, diu de la mateixa:

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, diplomada en Comunitats Europees pel Patronat Català Pro Europa i magister en Dret de Catalunya per la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser responsable dels serveis jurídics de la presidència de la Generalitat de Catalunya, cap del Servei Jurídic Central del Departament de la Presidència, cap del Servei Central d’Assessoria del Gabinet Jurídic Central i sub-directora general de Serveis Generals i Coordinació Jurídica del mateix Gabinet. Fou directora general de l’Esport de 1998 a 2000 i la primera dona que va tenir un càrrec màxim a Catalunya en l’àmbit esportiu oficial. L’any 2004 va tornar a l’equip de la Secretaria General i el març de 2006 va ser nomenada directora del Consell Català de l’Esport. Durant aquesta etapa, va impulsar l’esport femení a través de programes per als clubs que incorporessin dones a l’equip directiu i va fomentar les beques per a les esportistes. Se li atorga la menció a títol pòstum.”

Des de FÒRUM D’ADVOCACIA DE LA GENERALITAT manifestem la nostra satisfacció per l’atorgament de la menció honorífica esmentada a la nostra companya, i desitgem que el seu record i exemple perduri per sempre entre nosaltres.

A continuació, s’adjunta el text de la resolució d’atorgament de medalles i mencions honorífiques.

Resolució d’atorgament de medalles i mencions


LA COMISSIÓ DE PROTECCIÓ DELS DRETS DELS ANIMALS DE L’ICAB PREMIA AL LAMA THUBTEN WANCHENG I AL SENYOR JORDI MARTÍ PER LA SEVA TASCA EN FAVOR DELS ANIMALS

Aquest dilluns 16 de febrer de 2019, la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) de l’l.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelonaha lliurat els seus premis al lama Thubten Wancheng, fundador de la Casa del Tibet a Barcelona, i representant màxim a Espanya de Sa Santedat el Dalai Lama, i al regidor per l’Ajuntament de Barcelona el senyor Jordi Martí, per la tasca que han dut a terme les persones esmentades en defensa dels animals.

Durant la jornada, Carlos Soliva, vicepresident de la CPDA va glossar la figura del Lama Wancheng, va fer referència al que havia estat la seva vida, i la seva dedicació als èssers més desafavorits, la qual cosa inclou tant persones com animals. Per la seva part, la presidenta de la CPDA, Magda Oranich, va fer el mateix en relació amb el senyor Jordi Martí, el qual ha estat un veritable referent en la tasca de l’Ajuntament de Barcelona, des de fa molts anys, en benefici dels animals i de la millor convivència amb ells.

Quelcom que van destacar els dos premiats en les seves intervencions individuals, va ser precisament la vinculació que existeix entre animals i persones, de manera que es pot dedduir com la situació d’uns afecta els altres, de manera que, com va remarca la Magda Oranich, protegir la vida, protegir els animals, també és protegir les persones.

Per tal de completar la informació s’adjunta una referència a la premsa sobre l’event.

LA VANGUARDIA. La CPDA atorga els seus premis


JORNADA DEL 13 DE DESEMBRE DE 2019, SOBRE MEDIACIÓ ADMINISTRATIVA: ÀMBITS, LÍMITS I POSSIBILITATS  

Presentació

El pròxim divendres, dia 13 de desembre de 2019, es durà a terme una molt interessant jornada sobre mediació administrativa.

Al respecte es planteja, hi ha marge per millorar la gestió dels conflictes entre les administracions públiques i la ciutadania? A banda de les vies tradicionals, es poden abordar els conflictes mitjançant la mediació o altres mètodes de resolució de conflictes més justos i eficients que els existents fins ara?

Amb aquests interrogants com a punt de partida, la Jornada pretén analitzar els fonaments i les possibilitats legals per emparar un abordatge nou dels conflictes que sorgeixen entre l’Administració pública i la ciutadania, ja sigui amb diàleg, negociació i acord o per mitjà d’altres solucions específiques, més avantatjoses que les actuals.

Una jornada de desembre 2016, centrada en la mediació intrajudicial, va donar lloc al Pla pilot de mediació en la jurisdicció contenciosa administrativa, avui encara actiu i amb resultats positius. La Jornada present es projecta principalment sobre la fase prèvia, és a dir, en aquella etapa en què el conflicte no està tan escalat i encara es pot evitar el recurs als tribunals. També servirà per compartir l’experiència i els resultats del Pla pilot de mediació impulsat en l’àmbit de la jurisdicció contenciosa aquests dos darrers anys.

Persones destinatàries

Responsables, advocats/des, lletrats/des, personal dels serveis jurídics de les administracions públiques, altres professionals del Dret, síndics/ques, altres representants d’òrgans relacionats amb resolució de conflictes.

Personal acadèmic, alumnat universitari, personal al servei del sector públic.

Persones interessades en resolució de conflictes i millora de les relacions entre administració i ciutadania.

S’adjunta informació complementària, així sobre les diferents ponències.

Programa sobre la jornada


CONVOCATÒRIA PER PROVEIR 760 PLACES DEL COS SUPERIOR

Al DOGC núm. 8000, de 12 de novembre de 2019, ha estat publicada la RESOLUCIÓ PDA/2907/2019, de 7 de novembre, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 760 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 242), la qual s’adjunta a continuació.

Resolució de convocatòria


EN OCASIÓ DE LA MORT DE LA NOSTRA COMPANYA M.C.M, QUE EN PAU DESCANSI

Ahir dijous, 26 de setembre de 2019, ha deixat aquest món la nostra companya del Cos d’Advocacia M.C.M, qui va ser durant molts anys advocada en cap a diversos departaments, fins a la seva jubilació. La M.C.M era, pel seu coneixement i per la seva experiència professional, un autèntic referent per al col·lectiu del Cos d’Advocacia, i una persona sempre disposada a ajudar als seus companys de professió, els quals no la podrem oblidar, sobretot aquells que l’hem coneguda i tractada personalment. Al respecte, la nostra companya difunta va completar una carrera professional bastant llarga i meritòria, arribant al premi de la jubilació el qual, desgraciadament, no ha pogut gaudir tot el temps que mereixia desprès del gran servei que va prestar a l’Administració de la Generalitat i al país.

Per tant, en ocasió del seu traspassament i desprès del que va ser el seu camí a l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb el comportament humà i professional d’alt nivell, compromès i responsable que la caracteritzava, Fòrum d’Advocacia de la Generalitat vol retre-li un molt sentit homenatge en haver estat la M.C.M un gran exemple, no solament des del punt de vista professional esmentat sinó, sobretot, des del punt de vista humà.

lazo-negro

NOU TEMARI DEL COS D’ADVOCACIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Al DOGC núm.7929, de 31 de juliol de 2019, ha estat publicada la RESOLUCIÓ PDA/2133/2019, de 29 de juliol, per la qual s’aprova el temari de les proves selectives per a l’accés al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya.

A continuació s’adjunta el vincle corresponent per a la seva consulta.

Resolució nou temari Cos d’Advocacia


EN OCASIÓ DE LA MORT DE LA NOSTRA COMPANYA E.B.G, QUE EN PAU DESCANSI

Ahir dimecres, 24 de juliol de 2019, ha deixat aquest món la nostra companya del Cos d’Advocacia E.B.G, qui era un veritable referent com amiga, mare, germana i esposa; una gran persona en tots els sentits, amb una gran categoria moral, a la qual no podrem oblidar mai. En un planeta tan castigat que mai serà el paradís, i que moltes vegades sembla més bé una presó per purgar les pròpies faltes i per fer un camí que ens permeti arribar a alguna mena de llum, la nostra companya E.B.G s’ha guanyat aquesta de sobres, i ella mateixa ha estat una torxa per a tots aquells que l’han coneguda i l’han tractada.

Per tant, en ocasió del seu traspassament, i desprès de més de 32 anys de servei a l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb un comportament personal més que cabal i la noblesa natural que la caracteritzava, així com amb un nivell professional en la prestació del servei públic de la màxima qualitat, Fòrum d’Advocacia de la Generalitat vol retre un molt sentit homenatge a la nostra companya E.B.G que ha estat, i estarà per sempre, un gran exemple, no solament d’un bon quefer professional sinó, sobretot, del què és haver estat, veritablement, una bona persona.

lazo-negro

Temari de COS SUPERIOR opció jurídica publicat a AMAZON

En tres volums diferents Fòrum ha publicat els temaris corresponents a l’oposició per a l’accés al Cos Superior de la Generalitat de Catalunya en l’opció jurídica. Consten els temes desenvolupats que seran objecte d’examen, d’acord amb la normativa vigent i la jurisprudència actual.

Aquests volums han estat leaborats per membres del cos d’advocacia i membres del Cos superior, tots ells juristes especialitzats en les matèries objecte d’aquest estudi.

Berta Bernad Sorjús (Autor), Queralt Camps Pujol (Autor), Gemma Capdevila Ponce (Autor), Anna Valls Domingo (Autor), Gemma Navarro Sauleda (Autor), Margarida Pascual Miranda (Autor), Neus París Domènech (Autor), Sònia Petreñas Lucas (Autor), Rubèn Ramírez Fernández ,Maria Brugués Mitjans Prunera (Autor), Yolanda Hernández Darnés(Autor), Joan Miquel Roig Mestre (Autor), Núria Romera Santiago (Autor), Anna Maria Burgués Pascual (Redactor), Aranzazu Colom Nart (Redactor), Mercè Covas Bernal 

Els tres volums es poden adquirir bé en versió kindle, bé en versió paper. Ambdues a la web d’amazon.es, en el següent enllaç.

Els temes s’han elaborat d’acord amb la normativa vigent; així i tot, Fòrum ofereix en aquesta web les actualitzacions dels temes publciats en el cas què es produeixin novetats nnormatives que afectin al contingut del temari.


DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT: NECESSITAT DE QUÈ L’AGENDA POLÍTICA EL POSI PER DAVANT, AIXÍ COM LA PROTECCIÓ DE LA NATURALESA I DELS ANIMALS

Avui 5 de juny és el DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT, de manera que no està de més recordar-ho, atesa la seriositat dels factors que l’amenacen, així com de tots els perills que estan posant en una situació crítica la Naturalesa, la vida animal i vegetal, i tot un conjunt d’éssers vius, conscients i amb sensibilitat, com són els animals de les explotacions ramaderes. En aquest últim cas, és fonamentalment la cobdícia humana, que no la necessitat de nodrir-se, la que porta a una existència infernal milions i milions d’éssers mereixedors d’una vida més digna.

El que es sembra és el que es recull, i la Història dona fe d’això. Com tractem la Naturalesa i els animals, així ens tractarà la vida, que ens reserva la retribució corresponent. La nostra conducta és criminal envers l’existència, de manera que no podem rebre més que crim i desgràcia.

Aprofitant aquest dia d’importància cabdal, i la necessitat de què l’agenda política (i els ciutadans) posin per davant la necessitat de cuidar el medi, la Natura i els animals com cal, no està de més recordar que el sector de la ramaderia industrial és el responsable de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle en pràcticament la mateixa quantitat que tot el sector del transport conjuntament considerat, i que també és el responsable de la contaminació dels sistemes hídrics i del consum d’un terç de tota l’aigua potable del món; a més de ser el causant del més gran maltractament animal a la història de la humanitat. Al respecte, més de 70.000 milions d’animals moren cada any per a un consum innecessari, que es podria substituir per alimentació no animal, estalviant un patiment terrible que causem nosaltres directament sense justificació.

Per altra part, hi ha una connexió evident entre el respecte dels drets humans i el desastre mediambiental que una política econòmica capitalista neoliberal i agressiva, que no té més objectiu que el guany, contribueix a causar en gran mesura, i que es troba al darrera de la situació de necessitat que porta a moltes persones a fugir dels seus països d’origen, com és el cas de l’Àfrica.

Aprofitem aquest dia per reivindicar la recuperació d’un departament de medi ambient que es prengui amb veritable seriositat tota la problemàtica mediambiental i animal, i que aturi l’escala imparable de l’augment permanent d’explotacions ramaderes industrials, principalment porcines, que acabaran per fer inhabitable el nostre país. L’objecte d’un departament d’aquest tipus hauria de ser una prioritat per a qualsevol govern de la Generalitat i per a qualsevol govern municipal, perquè si el medi ens falla, fallarà tot, i no hi haurà cap programa sobre cap cosa que pugui tenir un bon final.

S’hi adjunta un link per accedir al recent informe de l’ONU sobre “Perspectives del Medi Ambient mundial”.

Carles Serrano Núñez

President de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat

Accés a l’informe de l’ONU sobre medi ambient


PROCÉS PARTICIPATIU, FINS EL 16 DE JUNY DE 2019, PER A LA SIMPLIFICACIÓ DE DECRETS I ORDRES OBSOLETS

Actualment, a la normativa de la Generalitat de Catalunya hi ha més de 22.500 decrets i ordres, dels quals un nombre elevat ja no són d’aplicació. Aquesta manca de vigència és deguda a diversos motius, els quals comporten la falta de vigència corresponent, no obstant mantenir-se les normes afectades, formalment, com si encara la mantinguessin.

Atès això, i la necessitat de dotar l’ordenament jurídic català d’una més gran seguretat jurídica  contribuint , a més, a una simplificació que faciliti als operadors que en tenen interès, i a la ciutadania en general, la consulta de la normativa veritablement vigent, l’Administració de la Generalitat ha endegat un procés de participació ciutadana per tal de:

  • Conèixer l’opinió de la ciutadania i dels operadors jurídics, econòmics i socials, per tal de dimensionar millor la problemàtica que genera l’acumulació en el temps d’un gran nombre de disposicions –decrets i ordres- que ja no són d’aplicació.
  • Obtenir suggeriments i idees sobre les solucions alternatives possibles per resoldre el problema i la possibilitat de plantejar una depuració massiva dels decrets i ordres obsolets.

En relació amb l’exposat, a continuació s’adjunta un link per accedir a la informació i la documentació que n’és vinculada, i que l’Administració de la Generalitat posa a disposició del públic que n’estigui interessat i que vulgui participar en el procés indicat.

Procés particpatiu. Adm. de la Generalitat


CODI DE FUNCIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA DISPONIBLE AL PORTAL JURÍDIC DE CATALUNYA

Al Portal Jurídic de Catalunya resta a partir d’ara, lliurement a disposició del públic, el nou CODI DE FUNCIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA, el qual ha estat elaborat amb la col·laboració del Gabinet Jurídic, amb l’objectiu de millorar la difusió del dret vigent mitjançant la posada a disposició de la ciutadania de compilacions dels conjunts normatius principals de l’ordenament jurídic vigent.

Mitjançant aquesta nova publicació es pot consultar:

  • La versió actual de les normes corresponents.
  • Les versions anteriors de les normes indicades en una data concreta, i de totes les afectacions que han experimentat les mateixes.

En relació amb la tasca de col·laboració esmentada, que sobre aquest treball ha dut a terme el Gabinet Jurídic, s’ha de destacar que l’actuació corresponent ha estat impulsada i coordinada pel Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya i l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP),​ encarregant-se la Direcció General de Funció Pública de la selecció de les normes a incloure. Aquesta col·laboració amb el Gabinet Jurídic es mantindrà en el cas de futurs codis.

Des de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat estem també convençuts que aquesta eina serà de molta utilitat per a qualsevol funcionari, estudiant, opositor, i per a la ciutadania en general, que tinguin algun interès en la matèria que s’hi inclou, i que es tracta igualment d’un instrument de treball que facilitarà la feina de tots ells.

A continuació s’adjunta el link d’aquesta interessant obra.

CODI DE FUNCIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA


“LA VELOCIDAD DE LA OSCURIDAD”, de Montse Polidura Navío.

Montse Polidura Navío és una advocada de la Generalitat que ha acreditat a bastament la seva qualificació professional al llarg d’una dilatada experiència a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, assumint com una de les seves passions la vocació de servei en benefici de l’interès general, el qual constitueix l’objectiu que persegueix i ha de perseguir l’Administració Pública, com a braç executiu del Govern.

Però el cas és que juntament amb aquesta gran passió, vinculada amb la seva projecció professional, i que ha desplegat en l’àmbit del dret i de la gestió entre jutjats, tribunals i oficines públiques, “pateix” una altra que està vinculada amb l’escriptura, i que ja es va manifestar amb el seu primer conte escrit als sis anys, el qual va ser un homenatge al nostre estimat “Floquet de Neu”. Des de llavors mai ha deixat d’escriure, havent publicat el conte Ulisses en el llibre Cuentos diversos, Antología 2011, i el conte infantil Ganas de llover en el llibre Cuentos por Haití. Igualment és autora d’un micro relat, Pluja i sandàlies que va ser premiat en el concurs de relat curt del programa de ràdio El café de la República, que dirigia l’escriptor i periodista Joan Barril.

Per tant, la Montse, la nostra companya advocada de la Generalitat de Catalunya, és també una autora que escriu tant en català com en castellà, i que recentment ha publicat una obra que porta per títol La velocidad de la oscuridad, que inclou 11 contes escrits en un estil molt íntim i sentit, i amb els que l’autora projecta la seva visió sobre els obstacles de la infantesa, tots els quals provenen d’algun record que l’enfosqueix, sobretot a partir de la percepció personal, que no de l’explicació racional.

Personalment, he gaudit molt de la lectura de tots aquests contes, que m’han traslladat a moments molt especials i peculiars, màgics podria dir, de la meva pròpia infantesa i orígens, quelcom això cada cop queda més allunyat temporalment de la meva vida, però que al mateix temps es fa també cada dia més present, gravat a foc a la memòria.

Per tant, recomano especialment aquesta obra, en la qual la Montse Polidura ens regala una gran mostra de sensibilitat i d’estima per la vida, d’observació i atenció detallada sobre les coses més senzilles que ens envolten, i que no per més immediates deixen de ser importants perquè, al capdavall, ens proporcionen bona part de l’energia i la força que necessitem per enfrontar els problemes del dia a dia.

S’adjunta a continuació un link amb més informació al respecte.

Carles Serrano Núñez

President de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat

La velocidad de la oscuridad

La velocidad de la oscuridad

Publicació del Temari de l’oposició per a l’accés al COS SUPERIOR de la Generalitat de Catalunya: opció JURÍDICA

Aquest volum s’ajusta al temari de l’oposició per a l’accés al Cos Superior de la Generalitat de Catalunya en l’opció jurídica. consten en la primera part els temes desenvolupats que seran objecte d’examen, d’acord amb la normativa vigent i la jurisprudència actual.

51Ua6EmgVOL._SX385_BO1,204,203,200_

En aquest volum han participat juristes de l’àmbit local, del cos superior i també del cos d’advocacia de la Generalitat: Anna Maria Burgués Pascual, Berta Bernad Sorjús , Queralt Camps PujolGemma Capdevila Ponce ,Aranzazu Colom Nart, Gemma Navarro Sauleda, Margarida Pascual Miranda, Neus París Domènech, Sònia Petreñas Lucas, Rubèn Ramírez Fernández, Carles Serrano Núñez, Anna Valls Domingo.

Aquest volum es troba disponible tant en format paper, com en format kindle, disponible a la web d’amazon (seguint aquest enllaç).

Les actualitzacions normatives i jurisprudencials que siguin d’interès, seran publicades en  la nostra web en la secció relativa a publicacions.


Publicat un  nou volum del  temari d’oposicions d’accés al Cos d’Advocacia de la Generalitat.

llibre hisenda

Aquest volum relatiu a Hisenda Pública,  que es divideix en dos llibres, considerem que pel seu contingut no solament és adequat per l’estudi d’oposicions al Cos d’Advocacia de la Generalitat sinó també per a l’estudi  d’altres d’oposicions de contingut jurídic. Els temes s’han actualitzat d’acord amb les novetats legislatives, jurisprudencials i doctrinals a dia d’avui, si bé via web facilitarem les actualitzacions i novetats respecte dels temes ja publicats.

Aquests volums  de Hisenda Pública es troben disponibles en versió paper a amazon.es o bé en versió Kindle. En el cas de comprar la versió Kindle aquells interessats podeu dirigir-vos a forumgcat@gmail.com per tal que us facilitem també la versió pdf.

Les autores d’aquest llibre són: de Mateo Habibi Astigarraga López (Autor), Berta Bernad Sorjús (Autor), Anna Maria Burgués Pascual (Autor, Redactor), Elisabeth Fernández Martínez (Autor), Esther González Aznar (Autor), Laura Malagrida Serdà (Autor),Joaquim Martí Ribera (Autor), Maria Brugués Mitjans Prunera (Autor), Rubèn Ramírez Fernàndez (Autor), Joan Miquel Roig Mestre (Autor), Carles Serrano i Núñez (Autor), Anna Valls Domingo (Autor), Mercè Covas Bernal(Redactor), Aranzazu Colom Nart (Redactor).


Presentació de DIRECTUM.

nova revista d’investigació i actualitat jurídica

Dimecres 24 d’octubre de 2018, al vespre  va sortir a la llum la nova revista jurídica #Directum. En  Xavier Bernadí, Director General de Dret i Entitats jurídiques en va realitzar la presentació (text de la presentació), en un acte al que van assistir companyes del cos d’advocacia, del cos superior, així com membres de diferents associacions : Servidorscat, Col·lectiu Praga, Col·lectiu Maspon anglasell, Juristes Locals, Àgora judicial i  Coordinadora d’Advocacia Catalana.

51eBen0Z2YL._SX385_BO1,204,203,200_

#Directum  proporciona textos i material divers vinculats al món del Dret que siguin d’utilitat tant per als juristes professionals com també per a aquells que, no sent-ho, puguin tenir algun interès en les matèries que s’hi tractaran. El nostre desig és posar a l’abast del públic informació, el més immediata possible, sobre qüestions d’interès general i amb un contingut administratiu i/o social que admetin un tractament jurídic, tal i com es reflecteix en aquest primer exemplar. Drets humans, dret animal, dret local, tecnologies innovadores, anàlisis jurisprudencial.

51c2fM3996L

La revista està oberta a la publicació d’articles jurídics sobre matèries diverses d’interès per a la funció pública de l’Administració de la Generalitat, sobretot quan tenen incidència especial sobre el conjunt de professionals afiliats a Fòrum d’Advocacia de la Generalitat, que vulguin publicar els membres del Cos d’Advocacia i altres juristes, tant de l’Administració de la Generalitat de Catalunya com d’altres administracions, i professionals de tots els àmbits. Aquest primer exemplar n’és un bon exemple ja que hi participen juristes del món local, de l’àmbit universitari i també membres del cos d’advocacia.

Esperem que Directum esdevingui un gran estímul de creativitat per a molts professionals que viuen el dia a dia del dret i de l’Administració amb la convicció assumida i fortament sentida de prestar el millor servei possible.

#Directum es troba a la vostra disposició en versió digital i en versió paper  aAmazon.es

 


Publicat un  nou volum del  temari d’oposicions d’accés al Cos d’Advocacia de la Generalitat.

Comunicats

COMUNICAT DE FÒRUM D’ADVOCACIA DE LA GENERALITAT DAVANT LA VIOLÈNCIA POLICIAL INDISCRIMINADA DES DEL 14 D’OCTUBRE DE 2019

Fòrum d’Advocacia de la Generalitat manifesta el seu rebuig a tot tipus de violència i a tot recurs a la força contra la voluntat de les persones per imposar els propis objectius, vulnerant els drets fonamentals i civils de tot tipus de ciutadans. Igualment, i atesos els fets esdevinguts a Barcelona des del proppassat dia 14 d’octubre de 2019, manifesta també el seu rebuig contra la violència policial indiscriminada, impròpia d’un Estat Democràtic, que ha estat palesada durant les diverses manifestacions populars o bé contra persones que ni tan sols hi participaven, causant gravíssimes a un bon nombre d’elles, mitjançant un ús de la força que contravé els protocols d’actuació policial, fins i tot utilitzant pilotes de goma, les quals estan prohibides a Catalunya, ús de la força aquest amb el que es vol construir un relat de violència impropi de la ciutadania de Catalunya. Les forces i cossos de seguretat estan legitimades per mantenir l’ordre públic, però sotmeses a límits importants, establerts a les lleis, els quals són coneguts per una ciutadania que, confiant en la professionalitat d’aquells, exerceix els seus drets.

 


COMUNICAT SOBRE LA JORNADA DE LLUITA PER L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

El divendres 27 de setembre de 2019 és una jornada de mobilització popular per lluitar contra l’emergència climàtica que viu el planeta Terra, la nostra llar, la qual posa en perill, greument, l’equilibri ecològic propi de la naturalesa i determinant de la sostenibilitat. En conseqüència, la situació climàtica actual amenaça, d’una manera directa, el millor de la societat humana, la pau mundial, la convivència ciutadana, el futur dels joves i de tots aquells que encara estan per néixer. Per això, FÒRUM D’ADVOCACIA DE LA GENERALITAT dóna suport a la vaga estudiantil i a la vaga de consum convocada per a aquest dia, i encoratja totes les persones a participar en les diferents activitats previstes durant la jornada.

 


COMMEMORANT EL PRIMER ANY DE FÒRUM D’ADVOCACIA DE LA GENERALITAT

Aquest 23 d’abril de 2019, dia de Sant Jordi, ha fet un any que Fòrum d’Advocacia de la Generalitat va començar el seu camí, en la seva condició d’associació professional de caràcter sindical, i amb la intenció de participar en la societat catalana i en la seva vida pública i administrativa.

En aquest sentit, des del seu naixement, i tal i com manifesten el seus estatuts, Fòrum d’Advocacia de la Generalitat ha pres com a guia un conjunt de valors i de principis fonamentats en l’ètica pública i en la integritat professional, les quals són plenament exigibles als servidors públics, i tot atenent l’objectiu últim d’actuar en benefici de l’interès general.

D’acord amb això, la intenció de millorar les condicions professionals i de treball del col·lectiu del Cos d’Advocacia de la Generalitat no es vincula, en absolut, amb la pretensió d’aconseguir privilegis exorbitants i fora de lloc, sinó precisament amb la finalitat de dotar l’Administració de la Generalitat – tot cercant en tot moment la màxima col·laboració amb el Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya-, d’uns professionals del màxim nivell pel que fa a l’assessorament jurídic i la representació i la defensa, i que vegin en això una causa a la que servir, no solament des de la ment sinó també des del cor, en base a una qualificació científica i una autonomia de criteri que posi per endavant la feina de qualitat, objectiva i tècnica, per sobre d’interessos espuris, conjunturals i circumstancials que no responguin veritablement a l’interès comú.

El primer any d’una entitat com la nostra sempre és difícil i plena de reptes, però es pot dir que la prova ha estat superada amb escreix, tal i com posa de manifest l’activitat que Fòrum d’Advocacia de la Generalitat ha implementat durant aquest el seu primer any, així com per la seva productivitat, la qual s’ha posat de manifest mitjançant publicacions i actuacions diverses.

En relació amb l’exposat, i sense ànim de ser exhaustius, s’ha de destacar la creació i la posada en marxa del web de l’entitat, amb abundant informació; la creació de la Secció de Dret Animal i de la Secció de Drets Humans, que no han deixat d’incorporar materials i articles diversos sobre la temàtica d’interès corresponent; la participació dels membres de l’entitat en conferències, jornades, congressos i cursos diversos; també la col·laboració amb d’altres associacions en les jornades corresponents; l’acte de presentació de la revista DIRECTUM, la qual ja va pel seu segon número, amb un àmplia participació de servidors públics de diferent procedència; la publicació de diferents volums sobre el temari d’oposicions per a l’accés al Cos d’Advocacia (Dret Internacional, Dret Constitucional i Estatutari, Hisenda Pública) i sobre el temari jurídic del Cos Superior (aquest és el volum I, i molt aviat es publicarà el II), la realització de comunicacions diverses, vinculades amb diferents problemàtiques i situacions, etc.

També s’ha de fer esment especial de la col·laboració en algunes de les nostres publicacions de servidors públics de diferent procedència com és el cas, no solament de Lletrats del Gabinet Jurídic i de juristes professionals del Cos Superior de l’Administració de la Generalitat, els quals tenen les portes obertes a la nostra entitat, sinó també de tècnics d’administració local tant de Catalunya com d’altres regions d’Espanya, essent la seva aportació sempre molt ben rebuda.

Per tant, aquest primer any ha estat ple d’activitat, de continguts i de resultats, en una marxa que ha estat encetada d’una manera constructiva i positiva, amb la vista posada en el que ha de ser l’Administració Pública de la Generalitat del segle XXI, on les noves tecnologies han de tenir un paper de primera i sobre les quals no es poden mantenir aliens els membres del Cos d’Advocacia i els juristes del Cos Superior de la Generalitat.

Confiem en seguir la drecera marcada, amb il·lusió i confiança, i amb la seguretat de què del treball ben fet, i implementat amb honradesa, transparència i confiança no en pot derivar més que un bon resultat.

Per tot això, us convidem, a tots aquells que podeu ser membres de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat, i que creieu en el nostre projecte, que us sumeu al mateix, treballant  amb nosaltres per aconseguir una millor Administració Pública, un millor servei públic, i una millor societat per al nostre país.

Carles Serrano Núñez

President de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat

 

 

COMUNICAT EN OCASIÓ DE LA DEFUNCIÓ DE NEUS CATALÀ

Fòrum d’Advocacia de la Generalitat, i d’una manera especial la seva Secció de Drets Humans, vol  afegir-se a l’expressió general de condol, procedent de la ciutadania i de les institucions, per la defunció recent, als 103 anys, de l’activista pels drets humans i persona integra i cabal que va ser Neus Català, supervivent de l’horror nazi i manifestació, al llarg de tota la seva vida, d’una lluita pacífica i d’una actitud valenta i heroica en defensa i reivindicació dels drets humans.

Que Neus Català descansi en pau i que el seu testimoni ens guiï i ens esperoni per no defallir en la defensa dels drets de la persona, al nostre pais i a qualsevol lloc del món.

Fòrum d’Advocacia de la Generalitat

neus-catala-una-imagen-2013-sosteniendo-retrato-prisionera-1414488872477

 

 


COMUNICAT SOBRE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS CONSULTIUS I COORDINACIÓ JURÍDICA

Tal i com consta al DOGC núm. 7781, de 7 de gener de 2019, la senyora M. Dolors Feliu i Torrent, la qual és membre del Cos d’Advocacia de la Generalitat, ha cessat en el lloc de directora general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic, desprès d’haver prestat servei com a tal per més de 8 anys, realitzant una tasca important i d’interès en relació amb el col·lectiu de servidors públics del Cos esmentat, activitat que la fa mereixedora de reconeixement i de l’agraïment que li és degut pel tarannà professional i de servei públic que sempre ha demostrat. D’acord amb això, Fòrum d’Advocacia de la Generalitat desitja a la senyora Feliu el millor en la seva carrera professional i institucional al servei del país.

Per altra part, el nou titular de la direcció general indicada és el senyor Cèsar Puig i Casañas, el qual és també membre del Cos d’Advocacia de la Generalitat, i un professional expert i veterà, bon coneixedor també de l’Administració Pública on ha prestat un llarg servei d’alt nivell i qualitat, i a qui Fòrum d’Advocacia de la Generalitat també desitja el millor en aquesta nova etapa directiva al Gabinet Jurídic.

 


BONES FESTES I BON ANY 2019

Els membres de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat us desitgem unes BONES FESTES, en companyia dels éssers estimats i una  MOLT BONA ENTRADA D’ANY NOU.bones festes

Els nostres bons desitjos els estenem no solament a tots els membres de l’entitat i a totes aquelles col.laboradores i amigues que han fet possible la intensa activitat  implementada durant aquest breu període, sinó també, de tot cor, a totes aquelles companyes i companys de feina i professió, que tenen les portes obertes per prestar el milor servei al nostre país, a les seves institucions i als nostres conciutadans,  motiu principal del servei públic al qual voluntàriament ens devem.

 

 

 

 


 

COMUNICAT DE FÒRUM D’ADVOCACIA DE LA GENERALITAT EN RELACIÓ AMB EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE CINC ADVOCATS EN CAP CORRESPONENTS A LES UNITATS DEPARTAMENTALS DEL GABINET JURÍDIC (ASSESSORIES JURÍDIQUES) ALS DEPARTAMENTS DE LA PRESIDÈNCIA, POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, ENSENYAMENT, JUSTÍCIA, I INTERIOR.

Descarregueu Comunicat aquí

D’acord amb la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es crea el Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya, al qual s’ingressa mitjançant el sistema d’oposició lliure entre llicenciats en dret.

Correspon als advocats de la Generalitat les funcions de representació, defensa i assessorament en dret del Govern i de l’Administració de la Generalitat.

Tots els advocats de la Generalitat integren el Gabinet Jurídic de la Generalitat i estan sotmesos en llur actuació a la direcció i la coordinació jurídiques del seu director, el qual pot donar-los les instruccions que calguin per al funcionament coordinat dels serveis.

Jornades i Conferències

Informació sobre les “Jornades de reflexió sobre els reptes institucionals per a les administracions públiques catalanes” – Resum de l’activitat

L’Associació Servidors Públics de Catalunya (ServidorsCAT), és una associació sense ànim de lucre que, tal com assenyalen els seus estatuts, té com a finalitats contribuir a l’enfortiment i al bon govern de les institucions públiques de Catalunya; defensar els drets i les llibertats de les persones en les seves relacions amb les institucions públiques; i promoure les iniciatives necessàries per a l’aprofundiment de l’Estat de Dret, democràtic i social a Catalunya.

ServidorsCAT ha penjat al seu web informació sobre les jornades que van tenir lloc els dies 21 i 28 de setembre de 2018, presentades com “Jornades de reflexió sobre els reptes institucionals per a les administracions públiques catalanes”, que van tenir lloc a la seu de la Universitat Pompeu Fabra i a la seu de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, respectivament.

Aquestes jornades varen ser fruit de la col.laboració i del treball conjunt de l’Associació Catalana de Gestió Pública, l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, i la mateixa associació ServidorsCAT.

L’activitat de les jornades es va estructurar en 4 taules rodones, en les quals van participar professionals i especialistes procedents de les administracions públiques catalanes i del món universitari, tots els quals varen argumentar i debatre sobre les problemàtiques diverses que ara, i sobre tot en el futur, enfronten i han d’enfrontar les nostres institucions públiques. Aquestes problemàtiques configuren reptes que reclamen solucions adients que no poden esperar més.

ServidorsCAT ha penjat al seu web un resum molt interessant sobre l’activitat duta a terme per les taules esmentades, de manera que a continuació s’adjunta el link corresponent per tal de facilitar l’accés al seu contingut i coneixement:

Resum activitat jornades


I Jornada Ajuntament de Barcelona – ICAB – IMHAB: ‘Formació específica en matèria d’Habitatge

El pròxim dijous, 13 de desembre de 2018, a la 8ª planta de la seu de l’ICAB, al c/Mallorca núm. 283, es realitzarà, de 9h a 17,30h la I Jornada Ajuntament de Barcelona – ICAB – IMHAB: “Formació específica en matèria d’habitatge”, organitzada per la regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, la Comissió del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut, i la Comissió de Cultura.

En la mateixa intervindran, al llarg del dia assenyalat, un conjunt importat d’advocats i de professionals de l’Administració pública, per tal de tractar temes de tan rabiosa actualitat com:

Les mesures per evitar els desnonaments que puguin produir una situació de manca d’habitatge; la reforma de la LAU; el possible recurs davant el Tribunal Constitucional, etc.

Per a més detall s’adjunta el link amb informació complementària.

Jornada ICAB sobre habitatge

 


Jornada: 10 anys de política pública de millora de la regulació del Govern de la Generalitat de Catalunya

El proper dia 23 de novembre de 2018 tindrà lloc la Jornada :10 anys de política pública de millora de la regulació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Palau de la Generalitat.

El reconeixement formal de la política pública de millora de la regulació per part del Govern de la Generalitat de Catalunya l’any 2008 ha anat acompanyat de la implantació, a l’Administració de la Generalitat, d’una metodologia d’anàlisi per facilitar la presa de decisions -l’avaluació d’impacte normatiu- i la creació d’una unitat administrativa responsable d’impulsar aquest instrume10 anysnt i altres eines per assegurar la qualitat normativa.
 
L’acte comptarà amb la participació d’experts tant de l’àmbit acadèmic com de les diverses administracions públiques (entre d’altres cal citar Dr. Nick Malyshev, cap de la Divisió de Política Regulatòria, Direcció de Governança Pública, OCDE. , al Dr. Manuel Flores, economista sènior a la Divisió de Política Regulatòria, Direcció de Governança Pública, OCDE i al Sr.Juli Ponce, catedràtic de dret administratiu a la Universitat de Barcelona) , els quals reflexionaran sobre la rellevància jurídica, econòmica i social d’aquesta política pública, dels seus instruments i de la seva organització.
El programa el podeu llegir en aquest enllaç

 

 


 

El passat 28 de juny del 2018  es va dur  a terme a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya @eapccat la jornada relativa a  “Les consultes públiques prèvies: un entrebanc per regular o una oportunitat per participar?

Aquesta sessió organitzada conjuntament pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, el Departament de la Presidència i l’Escola d’Administració Pública, tenia com a finalitat analitzar la consulta prèvia des de les diferents perspectives que hi conflueixen així com reflexionar sobre el funcionament de les eines que s’han posat a disposició de les unitats promotores i valorar-ne els resultats.

Van participar en la jornada  Paula Ortí (cap de l’Àrea de Millora de la Regulació), Laura Suñé (Subdirectora general de Qualitat Democràtica) i Aranzazu Colom (advocada de la Generalitat), oferint tres visions diferents, però complementàries de les consultes prèvies. I va realitzar la presentació de la jornada, i la moderació de l’interessant debat posterior Dolors Feliu (directora general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica).

En la jornada es va tractar no solament la valoració de les consultes després d’un any de  la seva implementació sinó el futur de les mateixes arran de la Sentència 55/2018 del Tribunal Constitucional, així com les possibles millores a realitzar.

%d bloggers like this: