Preparació d’oposicions

Des de Fòrum d’Advocacia de la Generalitat  considerem essencial ajudar i col·laborar en tot el possible per a què els aspirants puguin preparar-se adequadament per les proves d’accés al cos. Per aquest motiu  podeu dirigir-vos a Fòrum per a qualsevol dubte sobre material o bé, en el cas que cerqueu preparadors.

 

L’accés al cos d’Advocacia de la Generalitat

L’assessorament en dret i la representació i la defensa jurídiques del Govern de la Generalitat de Catalunya i de la seva Administració són exercits per les advocades i advocats que integren el cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya, creat per la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Les funcions del cos d’Advocacia de la Generalitat i el sistema d’accés a aquest es troben regulats en la Llei esmentada i al Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

L’ingrés en el cos d’Advocacia de la Generalitat es fa pel sistema d’oposició lliure entre llicenciats en dret.

L’oposició consta de dos exercicis teòrics i dos exercicis pràctics sobre matèries jurídiques i d’un exercici de coneixement del català amb proves orals i escrites.

Tanmateix, la prova de català no serà necessària quan l’opositor acrediti el nivell de coneixement de la llengua catalana exigit a la convocatòria mitjançant un certificat de la Junta Permanent de Català o d’altres organismes o institucions que expedeixin títols o diplomes que hagin obtingut la declaració d’equivalència.

Els exercicis teòrics consisteixen en l’exposició oral de temes extrets a l’atzar del temari de l’oposició, que conté qüestions relatives a totes les disciplines jurídiques. Un dels exercicis se centra preferentment en matèries pròpies del dret privat i l’altre, en matèries de dret públic.

El temari actual va ser aprovat mitjançant RESOLUCIÓ GRI/2973/2015, de 16 de desembre, per la qual s’aprova el temari de l’oposició per a l’accés al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya (DOGC Núm. 7032 de 7.1.2016), i es pot consultar mitjançant l’enllaç següent:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7032/1466010.pdf

Quant als exercicis pràctics, el primer exercici pràctic consisteix, alternativament, a redactar una demanda o una contestació de demanda i l’informe sobre l’estratègia processal escollida, i el segon exercici pràctic consisteix en l’emissió d’un dictamen sobre supòsits relacionats amb les funcions del cos d’Advocacia de la Generalitat.

Els exercicis són eliminatoris si no se superen.

A %d bloguers els agrada això: